Smådelsförvaring i hyllställ eller lagerautomat?

Hyllställ eller lagerautomat, vilket förvaringssystem passar bäst för dina behov och krav?

Snabbvalsmatris - Constructor


Smådelsförvaring i traditionella hyllställ är alltjämnt den vanligaste lösningen för att förvara och lagra mindre gods, såväl i traditionell uppbyggnad som mobila hyllställ. Lagerautomater är en mer sofistikerad metod för effektiv och kompakt smådelsförvaring.

Vilket system passar bäst för just era behov?

 

Snabbvalsmatris för smågodshantering 

   Låg investering
Låg hanterings-kostnad 
Högt antal plock per tidsenhet.
Högt utnyttjande lagervolym
Lämpligast för FIFO (First In First Out)
Enkel att anpassa och förändra
 HI280 Hyllställ (envånings)         
 HI280 Hyllställ Entresol       
 HI280 Mobila Hyllställ         
 HI280 Smalgångslager       
 Hjullistsystem          
 TORNADO Hissautomat   
 IPN Paternoster   
 HOCA Horisontal karusell     
               
Notering, tabellen visar de mest utmärkande egenskaperna för respektive förvaringssystem, klicka på produktnamnet för mer information. 
     = Bästa alternativ.    = Bra alternativ


  

Call us  Ring oss:
031 771 96 00
Send us an email Klicka här för att:
Skicka e-mail
Anmäl dig för
Nyhetsbrev

  

HI280 Hyllställ - Envåningsutförande

Hi280 envåningshyllställ i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering. 

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:  1 10

 

HI280 Standard     Fakta: 
 • Hyllställ i envåningsutförande kräver låg investering. 
 • Hyllsystemet är enkelt att sätta samman till ett fungerande lager och lätt att ändra efter behoven.
 • Stort användningsområde tack vare brett tillbehörsortiment.
 • Envåningshyllställ har begränsning när det gäller att utnyttja golvytan effektivt.
 • Lämpliga hjälpmedel i godshantering; gaffelvagnar för lastpallar och plockvagnar.
 • Systemet kan förberedas eller kompletteras för utbyggnad till flervåningsutförande senare.
 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör 

Offertförfrågan

Referenser

 Back to top

 
     
     

 

HI280 Hyllställ Entresol - Flervåningsutförande

Hi280 Entresol, flevåningshyllställ, i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:  1 10

 

HI280 Entresol   Fakta:
 • Ett ekonomiskt sätt att utnyttja golvytan när takhöjden så medger. 
 • Golvet utgörs av en träplatta försedd med halk- och flamskyddande laminat.
 • Standardbelastning är maximalt 500 kg/m2 (5 kN/m2) golv.
 • För transport av hela pallar till övre plan placeras grindar i skyddsräcket, vertikal transportör eller hiss.
 • In- och utplockning sker med hjälp av manuella plockvagnar.
 • Man bör göra en noggrann genomgång av artiklarnas omsättningshastighet. På de övre planen hanteras om möjligt lågfrekvent gods.
 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Offertförfrågan

Referenser 

Back to top

 
     

    

HI280 Mobila Hyllställ / Tätpackning

Hi280 mobila hyllställ i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:  1 10

 

HI280 Mobila Hyllställ   Fakta: 
 • Mobila hyllställ består av hyllställ placerade på rälsgående vagnar.
 • Hyllställsvagnarna kan flyttas manuellt med vev eller via eldrift.
 • Ett effektivt säkerhetssystem garanterar att inga skador uppstår på personer eller gods.
 • Tätpackningssystem sparar golvutrymme genom att antal gångar reduceras. 
 • Tätpackning ger visst dammskydd.
 • Hyllställsektioner / block kan göras låsbara.
 • Tätpackningssystem är mycket lämpligt för smådelslager där man har behov av att lagra stora volymer på liten yta.
 • Passar bra för lågfrekvena produkter.
 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Offertförfrågan

Referenser

Back to top

 
     

    

HI280 Smalgångslager

Hi280 Smalgångslager i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:   1 10

 

HI280 Smalgångslager   Fakta: 
 • Smalgångslager kräver liten golvyta eftersom man kan utnyttja takhöjden maximalt samtidigt som gångarna är myckel smala. 
 • Systemet betjänas av bemannade truckar.
 • För att få hög kapacitet bör hanteringen av in- och utgående gods i anslutning till sammanställnings lagret vara rationellt. 
 • Ställagen utfomas efter de krav som plockhjälpmedel och laster ställer.
 • Smalgångslager lämpar sig bäst för områden där uttagsfrekvensen är jämn så att smalgångstruck utnyttjas maximalt.
 • Relativ hög investering av smalgångs-/plocktruck.
 

Mer info

Produktinformatin

Tillbehör

Offertförfrågan

Referenser 

Back to top

 
     

 

Hjullistsystem

Hjullistsystem i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:   1 10

 

Carton Flow - Constructor   Fakta: 
 • Hjullistsystem ger en hög packningsgrad, täthet, av godset. 
 • Golvinbesparing på 40 % kan uppnås med hjullistsystem i jämförelse med traditionell hyllförvaring.  
 • Antalet nivåer i ställaget kan anpassas till hanteringsmetoder, dvs. manuell eller truckhantering av gods och förpackningar.
 • In- och utlastning har separata områden - plockning utförs störningsfritt.
 • Uppfyller FIFO (First In First Out) krav.
 • Ställagen kan placeras på hjul, vilket medger enkel förändring av lagerlokal.
 

Mer info

Produktinformatin

Tillbehör

Offertförfrågan

Referenser

Back to top

 
     

 

TORNADO Hissautomat

TORNADO i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:   1 10

 

 TORNADO - Constructor   Fakta:  
 • TORNADO Hissautomat arbetar efter principen godset till plockaren.
 • Upp till 70 % besparingar av golvyta utan att få mindre lagringskapacitet. 
 • Garanterar snabb, effektiv och felfri plockning.
 • Enheten är sluten och låsbar och väl lämpad för ömtåliga och stödbegärliga artiklar.
 • Genom att plockaren endast behöver förflytta sig korta sträckor blir plockkapaciteten hög.  
 • Extra plocköppningar kan installeras vilket gör det möjligt att plocka från maskinen på olika nivåer.
 • Kan kompletteras med ljuspekare och positionslist vilket minskar plockfel.
 • Kan anslutas till lagerhanteringssystem (WMS).
 • Arbetsmiljön är säker och ergonomisk eftersom man plockar ifrån normal arbetsnivå.
 • Passar bäst för smågods men flexibel även för lite större produkter.
 

Mer info

Produktinformatin

Tillbehör

Referenser

Back to top

 
     

 

IPN Paternoster

IPN Paternoster i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:   1 10

 

 IPN Paternoster - Constructor   Fakta:  
 • IPN Paternoster arbetar efter principen godset till plockaren.
 • IPN kräver liten golvyta i förhållande till sin lagringskapacitet. 
 • Flera storleksvarianter som skiftande lastkapacitet finns som standard.
 • Enheten är sluten och låsbar och väl lämpad för ömtåliga och stödbegärliga artiklar.
 • Genom att plockaren endast behöver förflytta sig korta sträckor blir plockkapaciteten hög.  
 • Kan anslutas till lagerhanteringssystem (WMS).
 • Arbetsmiljön är säker och ergonomisk eftersom hyllplanen transporteras till normal arbetsnivå
 

Mer info

Produktinformatin

Tillbehör

Referenser

Back to top

 
     

   

HOCA Horisontal Karusell

HOCA i jämförelse med andra förvaringssystem för smågodshantering.  

Investeringskostnad för komplett installation:  
Hanteringskostnad per artikel exkl. investering:  
Hanteringskapacitet, uttag per tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Uppfyller FIFO krav:  
Flexibel, enkel att förändra:
Skala:   1 10

 

 HOCA - Constructor   Fakta:  
 • Utmärkt alternativ för låga byggnader. 
 • HOCA arbetar efter principen godset till plockaren.
 • Betjänas från kortsidan, alternativt långsida.
 • Systemet erbjuder snabb och smidig plockning. 
 • Kan utrustas med pick-to-light-system som gör det mycket enkelt och snabbt för operatören att batchplocka /ordersatsa.
 • Kan anslutas till lagerhanteringssystem (WMS).
 • Varje maskin kan hantera mycket stora lagervolymer. 
 • Både smågods och mellanstort gods kan plockas i samma maskin.
 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Back to top

 
     

 

   

Call us Ring oss:
031 771 96 00
Send us an email Klicka här för att:
Skicka e-mail
Anmäl dig för
Nyhetsbrev

  

See also