Kvalitets- och miljöpolicy - Constructor Sverige AB

Miljöpolicy

  • Kvalitets- och miljöpolicy - Constructor Sverige AB

Miljöpolicy

Göteborg 2017-01-19

Constructor Sverige säljer produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Constructor Sveriges miljöarbete ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet.

Miljöarbetet ska vara en integrerad del av Constructor Sveriges arbete där lagar, regler och förordningar ska följas. Verksamhetens miljöarbete ska fortlöpande förbättras och följas upp. Vi ska arbeta för en god resurshushållning genom att reducera utsläpp av växthusgaser, energianvändning och den relativa avfallsmängden. Det uppnår vi genom att:

  • prioritera säkerhet och miljö i all verksamhet
  • ständigt utveckla vår medvetenhet om de bindande kraven på verksamhet, inkl. lagkrav
  • med samarbetspartners och leverantörer skapa relationer som präglas av beaktande av våra säkerhets- och miljökrav
  • utveckla kompentensen hos medarbetare så att alla kan bidra till goda miljövärden och god resurshushållning
  • alla medarbetare vet sin roll och sitt ansvar med dess koppling till företagets miljömål
  • regelbundet och långsiktigt utveckla arbetssätt, metoder och processer
  • arbeta aktivt och långsiktigt för att skydda omgivning, personal och egendom

Dessa punkter ska ge oss som företag en framförhållning för att möta och ställa krav, samt att vara marknadsledande inom vårt produktområde.

 

 Leif Larsson, VD/MD Constructor Sverige AB