Kvalitet- och miljöpolicy

  • Kvalitets- och miljöpolicy - Constructor Sverige AB

Kvalitet- och miljöpolicy

Constructors kvalitets- och miljöpolicy har till syfte att förverkliga vår verksamhets policyer.

Det innefattar de administrativa rutiner som behövs för att säkerställa att produkter som levereras till kunder uppfyller avtalade krav och att miljöpåverkande verksamhet utförs enligt gällande lagar och med inriktning mot fastställda verksamhetsmål. Vidare att:

  • Systemet är uppbyggt så att det motsvarar ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015, miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015 miljöledningssystem – Krav och med vägledning samt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Verksamhetssystemet revideras regelbundet av ett utomstående ackrediterat certifieringsorgan avseende ledningssystem för kvalitet och yttre miljö. Arbetsmiljöarbetet bedrivs som en integrerad del i detta men är i dagsläget ej tredjeparts certifierat.

Tredjeparts certifiering av vårt verksamhetssystem kan ses som en försäkran för våra intressenter att vi jobbar med ständiga förbättringar och minimerar de negativa effekterna på vår miljö.

Standarden SS-EN ISO 14001 kräver att vi kontinuerligt arbetar med förbättringar avseende miljöpåverkan. Miljöarbetet, liksom kvalitetsarbetet, är ett ständigt pågående åtagande. Vi anser att marknadsföring, konstruktion, produktion och installation av produkter med hög kvalitet är det bästa för vår miljö. Miljön är viktig för oss och för kommande släkten. Vi skall ta vårt ansvar och önskar att våra kunder och leverantörer gör detsamma. Det som är ett önskemål idag blir ett krav imorgon!