CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY - Constructor Sverige AB

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

  • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY - Constructor Sverige AB

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

Constructor Sverige AB vill gentemot våra intressenter – ägare, kunder, konsumenter, medarbetare och samhälle i stort ta ansvar för och respektera mänskliga rättigheter samt följa lokala och internationella lagar, regler, förordningar och konventioner.

Vi använder CSR som en grundläggande affärspraxis, inte på grund av att det är det rätta, utan för att det har länkar till allt i vår verksamhet. Vi är fokuserade på att ta oss an våra kunders behov, etablera starka samarbetsavtal med våra leverantörer vilka ska generera positiva influenser till människor och samhälle och att minimera vår påverkan på miljön. 
 

Öppenhet
Constructor Sverige AB uppmuntrar tidig och ärlig kommunikation. Vi vill verka för uppriktiga och fria diskussioner om eventuella problem som kan uppstå och ta en aktiv roll i att lösa dessa. Vi vill hänga med i den utveckling som sker i omvärlden. Därför har vi bla valt att lyssna till och föra en dialog med de kunder och andra intressenter som befinner sig på internet tex via vår hemsida och sociala medier. Vi har förtroende för våra medarbetare och har valt att öppna upp för sociala medier, exempelvis Facebook. Dessutom har vi märkt att den interaktion som uppstår mellan våra egna medarbetare via sociala medier har en positiv effekt på arbetsklimatet och den interna effektiviteten.


Mänskliga rättigheter
Constructor Sverige AB vill ta sitt sociala ansvar, det innebär att vi respekterar grundläggande fri och rättigheter och agerar inom ramarna för lokala och internationella lagar, regler och förordningar. Vi värdesätter och respekterar olika kulturell bakgrund och tradition. Vi tolererar ingen diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell läggning, civilstånd, socialt ursprung, politisk åskådning, etnisk bakgrund, eller handikapp. Jämställdhetsarbetet sker utifrån Constructor Sverige AB´s Jämställdhetspolicy.


Arbetsrätt/arbetsmiljö
Constructor Sverige AB arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö för samtliga anställda. Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla relevanta beslut som rör verksamheten. Constructor Sverige AB ska följa gällande arbetslagstiftning i alla länder och respektera arbetstagares rättigheter inklusive föreningsfrihet. Arbetsmiljöarbetet sker utifrån Constructor Sverige AB´s Arbetsmiljöpolicy.


Miljö
Constructor Sverige AB’s miljöarbete ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet. Miljöarbetet ska vara en integrerad del av Constructor Sverige AB´s arbete där lagar, regler och förordningar ska följas. Constructor Sverige AB ska fortlöpande förbättra och följa upp verksamhetens miljöarbete. För att uppnå detta ska vi arbeta för att reducera energianvändning, reducera den relativa avfallsmängden respektive utsläpp av växthusgaser. Miljöarbetet sker utifrån Constructor Sverige AB’s Verksamhetspolicy.


Motverka korruption
Constructor Sverige AB arbetar mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. Constructor Sverige AB tar även avstånd från all form av tvångsarbete och barnarbete.

 


 

Constructor Group ställer höga krav på affärsbeteende på sig självt och sina partners.

Om du har ett allvarligt problem eller känner oro när det gäller Constructor Group gällande felbehandling, oegentligheter, bedrägeri, ett brott mot etiska rutiner eller något som du känner tyder på tvivelaktiga affärsprocesser, rekommenderar vi att du skickar ett e-postmeddelande där du tillhandahåller relevant information till whistleblower@gonvarri-mh.com

Om du inte vill avslöja din identitet och föredrar att vara anonym kan du använda webbformuläret nedan för att skicka dina frågor.

Dina kommentarer kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att få ett svar tidigast möjligt.

 

Frank Pohl
CEO Constructor Group AS

 

Download: CONSTRUCTOR GROUP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) Policy


Fyll i nedan om du föredrar att ta upp dina frågor anonymt

 

Subject:
Date of the Incident (DD/MM/YYYY):
Please provide details of your concerns: